آموزش

پنج تمرین برای خوب گرم کردن

Free Website Templates FreeHTML5.co

پنج تمرین برای خوب گرم کردن

پنج تمرین برای خوب گرم کردن
تمرین شماره یک در هر زمین 2 بازیکن قرار می گیرند. پاسور توپ را برای دریافت کننده پرتاب می کند، او توپ را به نزدیک تور ارسال می کند و پاسور به او پاس می دهد.
بازیکنی که در زمین مقابل در موقعیت دفاع روی تور قراردارد، از تور جدا شده و به عقب زمین می رود. مهاجم توپ را به سمت او ضربه می زند، او توپ را دریافتکرده و هم تیمی اش پاس می دهد. بازیکنی که قبلاً مهاجم بود، اکنون در موقعیت دفاع روی تور قرار دارد ومانند حالت قبلی تمرین را ادامه می دهد. هدف: این تمرین بر روی حرکت پاها در جدا شدن از تور و ایستادن قبل از ضربه مهاجم تمرکز دارد.
تمرین دو این تمرین 3نفره است و هر 3نفر در یک سوی تور می ایستند. یک ضربه زننده، یک دریافت کننده و یک پاسور. پاسور رو به دریافت کننده می ایستد و ضربه زننده یک ضربه تقریباً محکم به نزدیکی دریافت کننده می زند. سپس پاسور توپ ارسال شده را برای ضربه زننده پاس می دهد. هدف: این یک تمرین پیوسته است که روی کنترل توپ توسط هر سه بازیکن تمرکز دارد.
تمرین سه در این تمرین، یک بازیکن سرویس می زند، در آن سوی تور، یک بازیکن سرویس را دریافت کرده و هم تیمی او پاس می دهد. پاس ارسالی باید در فاصله 2یا 3متری متری از تور باشد. بازیکنی که سرویس زده، اکنون در مرکز زمین و در موقعیت دفاع داخل میدان قرار دارد و باید ضربه مهاجم را دریافت کند. هر چقدر فاصله پاس ارسالی از تور بیشتر باشد، کار مهاجم سخت تر می شود. بعد از چند تکرار، بازیکنان جایشان را باهم عوض کنند. هدف: این تمرین باعث می شود که مدافع داخل میدان منتظر بماند و دست مهاجم را بخواند و با توجه به حرکت او، عکس العمل نشان می دهد. این تمرین همینطور بر روی اینکه مهاجم هنگام ضربه زدن کاملاً در پشت توپ قرار بگیرد و قبل از ضربه زدن مدافع داخل میدان را نگاه کند، تمرکز دارد.
تمرین چهار این تمرین از یک سرویس زننده، یک پاسور و یک مهاجم تشکیل شده است. سرویس زن در روبه روی 2 بازیکن دیگر قرار می گیرد. هرگاه سرویس توسط یکی از بازیکنان دریافت شد، بازیکن دیگر به سرعت جابه جا شده و توپ دریافت شده را می گیرد و به سمت دریافت کننده پرتاب می کند. دریافت کننده حالا در نقش پاسور ظاهر می شود و توپ را برای بازیکن دیگر پاس می دهد. او نیز به توپ ضربه می زند. هدف: این تمرین تاثیر زیادی بر سرعت حرکت پاها و کنترل در اجرای تکنیک ها دارد.
تمرین پنج استفاده از یک توپ کوچک در دفاع داخل میدان، توانایی شما را در این تکنیک و دستیابی به توپ افزایش می دهد. یک بازیکن در زیر تور بایستد و بازیکن دیگر در منطقه دفاع داخل میدان. بازیکنی که در زیر تور ایستاده، دفاع روی تور را انجام می دهد. و سپس برگشته و توپی را که بازیکن دیگر برایش می اندازد، دریافت می کند. هدف: استفاده از یک توپ کوچک، باعث می شود که بازیکن در هنگام دفاع داخل میدان، بدن خود را بیشتر به سمت توپ بکشد و با ضربه مناسب مچ دست، توپ را به داخل زمین بیاورد. این کار همین طور باعث می شود که در هنگام ارسال با ساعد، توپ با هر دو دست شما تماس پیدا کند.