آموزش

شش نکته برای موفقیت در سرویس پرشی

Free Website Templates FreeHTML5.co

یک سرویس پرشی خوب مانند یک نعمت ارزشمند است و در رقابتهای سطح بالا سلاحی لازم و ویژه می باشد. در این قسمت 6 نکته برای اجرای هرچه اثر بخش تر و قدرتمندتر سرویس پرشی ارائه می شود.

یک سرویس پرشی خوب مانند یک نعمت ارزشمند است و در رقابتهای سطح بالا سلاحی لازم و ویژه می باشد. در این قسمت 6 نکته برای اجرای هرچه اثر بخش تر و قدرتمندتر سرویس پرشی ارائه می شود.
1- پرتاب مناسب نکته کلیدی در اجرای یک سرویس خوب، پرتاب مناسب می باشد. پرتاب شما برابر با پاسی است که در زدن آن ماهر هستید. اگر در آبشار زدن پا س های بلند ماهر هستید، برای خود بلند پرتاب کنید، و اگر در زدن پاس های کوتاه ماهر هستید کوتاه پرتاب کنید.اگر پرتاب شما وارد زمین شود، فاصله شما با دریافت کننده های حریف کمتر می شود و چون تسلط بیشتری روی توپ دارید، ضربه شما قوی تر خواهد بود و در نتیجهدریافت سرویس برای بازیکنان حریف مشکل تر می شود. پس باید وقت زیادی را صرف پرتاب بکنید.
2- آبشار زدن گام برداشتن، حرکت دستها و همه چیز دیگر مانند آبشار زدن می باشد. فقط مقصد ضربه شما در فاصله بیشتری قرار دارد. برای اینکه تعادل بیشتری داشته باشید، بهتر است که تعداد گام هایی که پس از پرتاب برمی دارید حداکثر 2گام باشد.
3- ضربه هدفمند به توپ حتی اگر سرویس شما خیلی قدرتمند باشد، ولی درست در دستان دریافت کننده قرار بگیرد، دریافت آن کار چندان مشکلی نخواهد بود. شما باید دریافت کننده ها را وادار به حرکت نمایید. بهترین منطقه برای زدن سرویس بین دو دریافت کننده است، زیرا ممکن است هر یک منتظر بماند تا دیگری توپ را دریافت کند، اگر دو بازیکن برای دریافت کردن باهم تعارف کنند، به شدت دچار تضعیف روحیه می شوند. مسیرها و مناطق مناسب برای سرویس زدن در شکل نشان داده شده اند.
4- باد، دوست شماست. شما باید عاشق باد باشید، یا باعث سقوط ناگهانی توپ می شود، یا آن را با خود حمل می کند. در هر صورت توپ مسیر طبیعی خود را طی نخواهد کرد. اگر باد ملایمی از روبه رویی می وزد، شما می توانید از سرویس محکم تری استفاده کنید. در این ورزش، شما نیاز دارید که با توجه به شرایط محیطی عکس العمل نشان دهید. مانند اغلب شرایط محیطی جهت باد نیز ممکن است که ثابت نماند. یک مشت شن بردارید و به هوا پرتاب کنید، اکنون با توجه به حرکت ذرات شن، می توانید جهت باد را تشخیص دهید. در اینجا چند حیله برای استفاده از باد ارائه می شود : - باد از پشت شما می وزد: در این حالت باد، توپ را با خود حمل خواهد کرد. بنابراین با توجه به سرعت باد، از سرویس های کوتاهتری استفاده کنید تا سرویس شما در پشت خط انتهایی فرود نیاید. این نباید باعث شود که شما جنگندگی خود را در سرویس زدن از دست دهید. - باد از روبه روی شما می وزد. در این حالت شما می توانید از سرویس های قدرتمندتری استفاده نمایید. همین طور سرویس های نزدیک تور هم، کار را برای دریافت کننده های تیم مقابل بسیار مشکل خواهد کرد. - باد، با زاویه وارد زمین می شود. در این حالت بهتر است که توپ را به سمت مسیری که باد می وزد، سرویس بزنید. چون مسیر حرکت توپ کاملاً غیر قابل پیش بینی خواهد بود. هم می توانید از سرویس های کوتاه، و هم انتهایی زمین استفاده کنید. - باد از کنار وارد زمین می شود. در این حالت نیز سرویس را به سمتی از زمین که باد از آن طرف وارد زمین می شود، بزنید. این کار مسیر حرکت توپ غیر قابل پیش بنینی می کند. اگر سرویس را به سمت مقابل بزنید، احتمال به خارج رفتن توپ زیاد خواهد بود.
5- مخلوط کردن غیر قابل پیش بینی بودن، بهترین فاکتوری است که با توسعه آن، می توانید سرویس موثرتری بزنید. سرویس خود را به مناطق مختلف زمین بزنید و گاهی نیز از سرویس پرشی – موجی استفاده کنید. این کار باعث می شود تا بازیکنان حریف، نتوانند استراتژی ثابتی را در برابر شما اتخاذ کنند.
6- اعتماد به نفس شما باید در زدن سرویس با اعتماد به نفس کامل عمل کنید. شما باید همواره با هدف و به قصد کسب امتیاز سرویس بزنید. این یک روش روشن است. اگر شما بتوانید در هر ست 5یا 6امتیاز سرویس کسب کنید، کار خود را برای پیروزی ساده خواهید کرد. بنابراین جنگنده، و با فکر سرویس بزنید.