رزومه مربی

علی گلکار

مدرک تحصیلی:لسانس تربیت بدنی

بسیت و یک سال عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران وکسب 4دوره قهرمانی پاره المپیک و5دوره قهرمانی جهان 


اطلاعات بیشتر

کسب مدال

کسب مدال در مسابقات