رزومه مربی

علی عابدی

مدارک تحصیلی و سوابق شغلی

لیسانس حسابداری -

MBA فوق لیسانس مدیریت اجرایی -

فوق لیسانس تربیت بدنی و مدیریت ورزش-

مدرس دانشگاه -

حضور در ستاد و سازمان های شهرداری مشهد با عناوین معاونت اداری و مالی و مشاور و غیره


اطلاعات بیشتر